Brenyama at Clash Bar

Clash Bar , 39 Harding Ave, Clifton, NJ